Kurse menaxhimi
Nëpërmjet një seleksionimi të gjerë, kurset e New Horizons Business Skills, i sigurojnë kompanive dhe individëve, aftësi trajnuese, zgjedhje të cështjeve të ndryshme profesionale të zhvillimit të karrierës si: menaxhim, lidership, shitje dhe shërbime klientësh, financë e burime njerëzore. Trajnimi i Business Skills plotëson trajnimin e studentëve në teknologji po aq sa trajnimi i Gjuhës Angleze, e së bashku japin zgjidhjen e mësimit të integruar. Në një klimë konkurrence, aftësia e një organizate për organizim të frytshëm të burimeve dhe aktiviteteve në linjë me objektivat strategjikë, përbën diferencën midis suksesit dhe mbijetesës. Nëpërmjet operimit te saj, BTTC synon që të ndihmojë biznesin nëpërmjet trajnimeve që ofron në:
  • Business Problem Solving Organizational Skills - Aftësi Organizative për Zgjidhje Problemesh Biznesi
  • Advanced Interpersonal Communication - Komunikim i Avancuar Ndërpersonal
  • Managerial Leadership - Lidership Menaxherial
  • Fundamentals of Selling - Bazat e Shitjes
  • Interviewing Skills - Aftësi Intervistuese
  • Managing Business Risk - Menaxhimi i Riskut të Biznesit
  • Managing Perfomance - Menaxhimi i Performancës
Lidhuni direkt me faqen zyrtare të New Horizons, këtu