Search Courses

Kam një ide!

by BTTC 3 lessons , , ,

Ky kurs ka të bëjë me zhvillimin e shumë ideve të reja të biznesit, të kuptuarit se çfarë e bën një ide të mirë apo jo, si të përmirësohet në të gjitha drejtimet një ide, t'i paraplanifikosh ato si biznese dhe t'i testosh ato, dhe më pas të vendosësh nëse dëshiron ta ndjekësh atë.

Financimi

by BTTC 3 lessons , ,

Ky trajnim synon të ofrojë një informacion të plotë lidhur me financimin e një sipërmarrje, pasqyrat që do të duhet të hartojë dhe elementët përbërës të tyre.