3 Elementet e Metodës Perfetti: -Trupi, si Sipërfaqe Receptoriale

Back to: Rehabilitimi Neurokonjitiv në Pacientët Hemiplegjikë > Leksionet e kursit: Rehabilitimi Neurokonjitiv në Pacientët Hemiplegjikë