Analizë dhe vlerësim teknik-ekonomik i investimit për kursimin e energjisë

Zotërimi nga studentët i njohurive bazë lidhur me analizën e një projekti të energjive të pastra duke përfshirë gjendjen e teknologjive, përshkrim i të dhënave meteorologjike, përshkrim i hollësishëm i algoritmit, analizës financiare dhe nivelin e riskut e ndjeshmëritë.

Back to: Auditim Energjitik në Instalime Industriale > Leksionet e kursit: Auditim Energjitik në Instalime Industriale