Bazat e ekonomise

Preview

Pamja e përgjithshme e ekonomise se tregut, parimet bazë te saj.

Kërkesa, Oferta. Ekuilibri i tregut. Elasticiteti i Ofertës e Kërkesës. Zgjidhja konsumatore dhe ligji i kërkesës.

Firmat. Objektivat. Llojet. Rruget e rritjes se kapitalit, dhe menaxhimi i tyre.

Kosto dhe Kosto Oportune.

Shperndarja e te ardhurave ( Pagat, Renta, Interesi, Fitimi).

Roli i interest publik. Hyrja në makroekonomi (konceptet makroekonomike). Objektivat, instrumentet, matja e prodhimit te përgjithshëm.

Back to: Vlerësues i Pasurive të Paluajtshme > Leksionet e kursit: Vlerësues i Pasurive të Paluajtshme