Burimet kryesore të energjisë

Kjo lëndë paraqet një  panoramë të plotë të të gjithë burimeve të energjisë. Në të studiohen burimet e energjisë me origjinë fosile, duke vazhduar me burimet hidrike dhe gjeotermale. Lënda jep informacion në lidhje me fisibilitetin, rreziqet dhe ndjeshmëritë shfrytëzimit të burimeve alternativë.

Back to: Auditim Energjitik në Instalime Industriale > Leksionet e kursit: Auditim Energjitik në Instalime Industriale