Cilat janë planet financiare të nevojshme për tu përgatitur nga një startup;

Ky sesion do të trajtojë pasqyrat kryesore financiare, elementët e tyre, mbledhjen e të dhënave për paraqitjen e tyre si dhe intepretimin. Çfarë përfaqëson për një biznes/starup secila prej pasqyrave financiare.

Back to: Financimi > Leksionet e kursit: Financimi