Cilat janë Specifikat e Ushtrimit Terapeutik Konjitiiv sipas Metodës Perfetti

Back to: Rehabilitimi Neurokonjitiv në Pacientët Hemiplegjikë > Leksionet e kursit: Rehabilitimi Neurokonjitiv në Pacientët Hemiplegjikë