Cilët janë elementet e një Modeli Canvas

Njohja e të gjithë elementëve të cilët përmbëjnë modelin Canva si dhe aftësimi i pjasmarrësve për të qenë në gjendje për të vlerësuar të gjithë elementët dhe për të ndërtuar një model të tillë.

Back to: Planifikimi i një biznesi – Modeli Canvas > Leksionet e kursit: Planifikimi i një biznesi – Modeli Canvas