Detyrimi i kujdesit në punë

Moduli do të trajtojë të gjitha detyrimet që ka punëdhënësi për të marrë të gjitha masat e nevojshme për të garantuar sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit fizik dhe mendor të punëmarrësve gjatë kryerjes së aktivitetit në punë.

Back to: Shëndeti dhe siguria në punë > Leksionet e kursit: Shëndeti dhe siguria në punë