E Drejta e Pronësisë mbi Pasuritë e Paluajtshme

Moduli trajton njohuri teorike dhe raste praktike mbi Kuptimin dhe rëndësinë e të drejtës së pronësisë, sendet e Luajtshme dhe të Paluajtshme, Marrëdhënien Juridike të Pronësisë, të Drejtat dhe Detyrimet e Pronarit, Mënyrat e Fitimit të Pronës, Bashkëpronësia, të Drejtat dhe Detyrimet e saj.

Back to: Ndërmjetës i Pasurive të Paluajtshme > Leksionet e kursit: Ndërmjetës i Pasurive të Paluajtshme