Efiçenca e energjisë në sistemet utilitare të makinave me fluid

Kjo lëndë ofron njohuri për një panoramë të qartë lidhur analizën e sistemeve të ajrit të kompresuar, pompat e fluideve të lëngshëm dhe sistemet e pompimit, sistemet elektrike dhe motorrët elektrik.

Back to: Auditim Energjitik në Instalime Industriale > Leksionet e kursit: Auditim Energjitik në Instalime Industriale