Efiçenca e energjisë në sistemet utilitare termike

Kjo lëndë ofron njohuri për një panoramë të qartë lidhur analizën e këmbyesve të nxehtësisë, koogjenerimit dhe kaldajat FCB, gjeneratorët e nxehtësisë si dhe  njohuri të thelluara në rekuperimin e nxehtësisë.

Back to: Auditim Energjitik në Instalime Industriale > Leksionet e kursit: Auditim Energjitik në Instalime Industriale