Elemente te termodinamikes. Njohuri themelore ne tekniken e ftohjes

Preview
 • Ozoni dhe ngrohja globale, ndikimi i fluideve qe perdoren ne teknikat e ftohjes ne hollimin e shtreses ozonit dhe ne ngrohjen globale.
 • Marveshje nderkombtare dhe dispozita ligjore qe lidhen me gazet dhe paisjet qe permbajne gaze ozon-holluese dhe te florinuara.
 • Elemente te termodinamikes. 
 • Njohuri tjemelore ne tekniken e ftohjes. Principi i ftohjes, hapat per ndertimin e nje sistemi ftohes.
 • Cikli i ftohjes me komprimim
 • Cikli i ftohje kaskade, me dy shkalle dhe cikli ftohjes me absorbim
 • Eficenca energjitike ne sistemet  RACHP
 • Diagrama presion-entalpi (diagrama Molier)
 • Depozitimi dhe shperndarja e gazeve te ftohjes
 • Teknikat e saldimit. 
 • Paisjet, instrumentat dhe veglat e punes qe perdoren ne teknikat e ftohjes, funksionimi i tyre.
Back to: Perdorues i gazeve-F dhe substancave ozon holluese > Lkesionet e kursit: Perdorues i gazeve-F dhe substancave ozon holluese