Hyrje në menaxhimin strategjik 

Në këtë modul pjesmarrësit do të njihen me konceptin e menaxhmit strategjik, cilët ajën hartuesit e strategjisë si dhe proceset e menaxhimit strategjik.

Back to: Drejtimi Strategjik > Leksionet e kursit: Drejtimi Strategjik