Hyrje në nocionet e rritjes së biznesit

Në këtë modul do të jepen konceptet kryesore të rritjes së një biznesi dhe zhvillimit të tij. Cikli i jetës së një biznesi dhe faza e rritjes së tij.

Back to: Rritja e Biznesit > Leksionet e kursit: Rritja e Biznesit