Ilustrim dhe Shpjegim i Trajtimit të Pacientit sipas Figurave në Slides

Back to: Rehabilitimi Neurokonjitiv në Pacientët Hemiplegjikë > Leksionet e kursit: Rehabilitimi Neurokonjitiv në Pacientët Hemiplegjikë