Implementimi dhe vlerësimi i strategjisë 

Procesi i menaxhimit strategjik ka te beje me marrjen e vendimeve rreth te ardhmes se organizatës dhe zbatimit te këtyre vendimeve. Pasi është trajtuar koncepti dhe procesi I menaxhimit strategjik, në këtë modul do të analizojmë sesi të implemetojmë dhe vlerësojmë strategjitë.

Back to: Drejtimi Strategjik > Leksionet e kursit: Drejtimi Strategjik