Konceptet bazë të analizës së një projekti të energjive të pastra

Njohuri mbi matjet sipas tipologjive të makinerive dhe pajisjeve elektrike si motorët elektrik, sistemet HVAC,  përmes ushtrimeve dhe shembujve praktikë mbi to. Përgatitja e studentëve me aftësi për të  kthyer idetë në zbatueshmëri me anë të simulimeve kompjuterike.

Back to: Auditues Energjetik në Ndërtesa > Leksionet e kursit: Auditues Energjetik në Ndërtesa