Legjislacioni mbi efiçencën e energjisë

Kjo lëndë synon të ofrojë një panoramë të gjerë të aspektit legjislativ të eficencës së energjisë. Nevoja e perdorimit te sistemeve alternative me eficence te larte. Si hartohet certifikata e performances së energjisë dhe cilat janë kërkesat ligjore.

Back to: Auditim Energjitik në Instalime Industriale > Leksionet e kursit: Auditim Energjitik në Instalime Industriale