Legjislacioni

Preview

Shteti dhe e drejta.

Organizimi dhe funksionimi i administratës në RSH.

Sistemi i të drejtës civile në RSH.

Pronësia

Detyrimet dhe Kontratat

Procesi Gjyqësor Civil dhe Administrativ

Back to: Vlerësues i Pasurive të Paluajtshme > Leksionet e kursit: Vlerësues i Pasurive të Paluajtshme