Menaxhimi Strategjik në organizata të ndryshme

Në këtë modul do të trajtohet konceptim i menaxhimit strategjik në firmat e vogla, në organizatat e prodhimit dhe shërbimit, në korporata shumëkombëshe, në sektorin public si dhe në organizata jofitimprurëse.

Back to: Drejtimi Strategjik > Leksionet e kursit: Drejtimi Strategjik