Ndërtimi i Blueprint-it të Startup- it tuaj.

Paraqitja, grafike, vizuale e produkteve, shërbimeve, infrastrukturës, teknologjisë dhe burimeve të një organizate gjatë një prezantimi të një biznesi.

Back to: Pitching like a pro > Leksionet e kursit: Pitching like a pro