Njohuri për ndërtimin

Preview

Karakteristikat kryesorë te materialeve te ndërtimit. Vetitë fizike, termike, kimike dhe mekanike. Rezistenca dhe modelet mekanike te materialeve te ndërtimit.

Lëndët lidhëse inorganike. Lendet lidhëse ajrore dhe hidraulike.

Betoni dhe elementët prej betoni. Materialet përbërës të betonit.

Çeliqet e ndërtimit. Sjellja nën ngarkesë e materialeve të pathyeshme.

Klasifikimi i veprave, objekteve, trojeve e tokave dhe klasifikimi i punimeve të ndërtimit, montimit, pajisjeve dhe makinerive te ndërtimit.

Njohuri mbi projektet e zbatimit të punimeve të ndërtimit, rikonstruksioneve, etj., në veprat e objektet e ndryshme dhe kërkesat funksionale të elementëve përbërëse të tyre.

Bazat e materialeve dhe teknologjisë së ndërtimeve, proceseve dhe operacioneve ndërtimorë, preventivat dhe hartimi i analizave teknike për zërat kryesorë te punimeve të ndërtimit.

Njohuri mbi mirëmbajtjen, monitorimin, përcaktimin e llojit të defekteve të zakonshme, defekteve tëe shkaktuara nga situatat emergjente civile apo natyrore dhe vlerësimi i tyre.

Back to: Vlerësues i Pasurive të Paluajtshme > Leksionet e kursit: Vlerësues i Pasurive të Paluajtshme