Përdorimi me efiçencë i burimeve primare të energjisë në proçese

Kjo lëndë ofron mundësi për njohjen e proceseve të përpunimit të lëndëve të para të ndërtimit dhe nevoja për energji të sistemeve industriale të prodhimit si dhe matjen e performancës në sistemet teknike industriale.

Back to: Auditim Energjitik në Instalime Industriale > Leksionet e kursit: Auditim Energjitik në Instalime Industriale