Përgjegjësitë tatimore

Ky modul do të jap informacionin mbi përgjegjësitë tatimore të një subjekti: biznes i vogël, dokumentat që duhet të dorëzojë, mënyra e plotësimit, afatet përkatëse. Në përfundim të modulit pjesmarrësit do të jenë në gjendje të realizojnë të gjitha përgjegjësitë tatimore të subjektit.

Back to: Biznesi i vogël > Leksionet e kursit: Biznesi i vogël