Përmbajtja e raportit të VNM.

Në këtë leksion do te diskutohet mbi raportin e vlerësimin në mjedis, I cili është dokumenti bazë, ku mbështetet procesi i VNM-së, i cili, në varësi të ndikimeve të mundshme të projektit, mund të jetë: a) raporti paraprak i VNM-së, ose b) raporti i thelluar i VNM-së.

Back to: Përmbajtja e raportit të VNM > Leksionet e kursit: Përmbajtja e raportit të VNM