Përpunimi i Hipotezës Perceptive dhe Imazhit Motor në Kushte Patologjike

Back to: Rehabilitimi Neurokonjitiv në Pacientët Hemiplegjikë > Leksionet e kursit: Rehabilitimi Neurokonjitiv në Pacientët Hemiplegjikë