Përshtatja e idesë tuaj me nevojat e tregut.

Ky modul do të pajis pjesmarrësit me njohuritë e nevojshme për të analizyar tregun dhe nevojat e tij, dhe si produkti apo shërbimi plotëson një nevojë reale tregu.

Back to: Kam një ide! > Leksionet e kursit: Kam një ide!