PL.EDUKATIV DHE VEP.EKSTRAKURRIKULARE – 1 kredit

Preview

Leksioni i jep mundësi drejtuesve dhe mësuesve që të hartojnë planin edukativ të institucionit arsimor, duke planifikuar veprimtari të frytshme ekstrakurrikulare. Me interes është sqarimi për pjesëmarrësit I praktikave dhe koncepteve plan edukativ dhe lidhja e tij me planet zhvillimore të institucionit, si dhe termit ekstrakurrikul, që nënkupton lidhje të tij me kurrikulën e zbatuar në institucion. Pjesë e rëndësishme e modulit është ajo që trajton lidhjet dhe analizën që institucioni arsimor bën me komunitetin përreth tij, me respektimin e diversitetit kulturor dhe traditave/zakoneve tipike të komunitetit, tëbashkërenduara me festat zyrtare, kombëtare dhe lokale.

Back to: Drejtues të Institucioneve Arsimore Parauniversitare – 2 muaj > Leksionet e kursit: Drejtues të Institucioneve Arsimore Parauniversitare– 2 muaj