Planifikimi i kostove dhe të ardhurave

Planifikimi financiar është një ndër çështjet më të rëndësishme të një plani biznesi, në këtë trajnim do të jepen të gjitha pasqyrat financiare që do të duhet të zhvillojë një biznes, çfarë përfaqëson secila prej tyre dhe si ti ndërtojmë këto pasqyra financiare.

Back to: Plani i Biznesit > Leksionet e kursit: Plani i Biznesit