Procedurat e vlerësimit të ndikimit në mjedis.

Leksioni do te fokusohet në Proceduren  e vlerësimit të ndikimit në mjedis e cila përfshin: a) procesin paraprak të vlerësimit të ndikimit në mjedis; b) procesin e thelluar të vlerësimit të ndikimit në mjedis

 

Back to: Raporti i vlerësimit të ndikimit në mjedis. > Leksionet e kursit: Raporti i vlerësimit të ndikimit në mjedis.