Pronësia intelektuale

Në këtë çështje pjesmarrësit do të njihen me konceptin bazë të pronësisë intelektuale, arsyeja e mbrojtjes së saj, degët dhe nën degët, cilat janë parimet kryesore operative të pronësisë intelektuale dhe cila është rëndësia e saj.

Back to: Testimi i produkteve dhe Shërbimeve > Leksionet e kursit: Testimi i produkteve dhe Shërbimeve