Prova Praktike, duke u ndalur në mënyrë specifike tek Ushtrimi i Gradës I, Rekuperimi i Reaksionit Abnorm ndaj Stiramentit

Back to: Rehabilitimi Neurokonjitiv në Pacientët Hemiplegjikë > Leksionet e kursit: Rehabilitimi Neurokonjitiv në Pacientët Hemiplegjikë