Regjistrimi i biznesit të vogël

Në këtë modul do të trajtohen konceptet e regjstrimit të biznesit të vogël, pregatitja e dokumentave të nevojshme për regjstrim.

Back to: Biznesi i vogël > Leksionet e kursit: Biznesi i vogël