Roli dhe rëndësia e kanaleve të shpërndarjes në krijimin e vlerës në biznes

Strategjitë e shpërndarjes janë planet e zbatuara nga një kompani për të siguruar që një produkt ose shërbim të vihet në dispozicion të numrit maksimal të klientëve të mundshëm përmes zinxhirit të furnizimit, me një kosto minimale ose optimale. Në këtë modul do të trajtohen kanalet e shpërndarjes, rëndësia e tyre dhe si ato krijojnë vlerë në biznes.

Back to: Prodhimi dhe shpërndarja > Leksionet e kursit: Prodhimi dhe shpërndarja