Rritje dhe zgjerim binzesi në nivel aplikativ

Moduli i tretë i këtij kursi mbështetet mbi raste praktike të strategjive të ndryshme të rritjes, duke orientuar në nivel aplikativ trajnimin.

Back to: Rritja e Biznesit > Leksionet e kursit: Rritja e Biznesit