Rrjedhat e të ardhurave dhe burimet kryesore

Kjo çështje trajton konceptin e të ardhurave dhe shpenzimeve, analizën e tyre dhe pasqyrat kryesore që lidhen me vlerësimin e të ardhurave si burim thelbësor për arritjen e fitimit organizativ.

Back to: Planifikimi i një biznesi – Modeli Canvas > Leksionet e kursit: Planifikimi i një biznesi – Modeli Canvas