Si të prezantohemi në një intervistë pune

Komunikimi dhe paraqitja në një intervistë pune, ballafaqime me pyetje të ndryshme gjatë intevistës dhe sesi të përgjigjemi dhe komunikojmë eksperiencat dhe kualifikimet në mënyrë sa më profesionale.

Back to: Si të sillemi në një intervistë pune > Leksionet e kursit: Si të sillemi në një intervistë pune