Sistemet RACHP, fluidet qe perdoren ne keto sisteme dhe impakti i tyre  ne mjedis

Preview
 • Elementet kryesore, ndihmes dhe aksesoret e tjere te sistemit ftohes: 
 • Paisjet e kontrollit dhe regullimit ne sistemet e ftohjes:
 • Pajisjet e kontrollit dhe rregullimit primar (paresor):
 • Fluidet ftohese, klasifikimi, vetite e tyre.  
 • Fluidet ftohese me te perdoreshme, evolimi i tyre dhe synimi per te ardhmen
 • Perdorimi fluideve ftohese sipas sektorve dhe alternativat e zevendsimit te HCFC-ve dhe HFC-ve
 • Rekuperimi, Riciklimi dhe rigjenerimi i fluideve ne sistemet e ftohjes.    
 • Procesi vakumit dhe karikimit. Kontrollet dhe nderhyrjet para kryerjes se ketyre proceseve
 • Pajisjet qe perdoren ne procesin e rekuperimit, riciklimit, vakumit dhe karikimit te sistemit ftohes
 • Kontrolli per rjedhjet e fluidit te sistemeve te ftohjes.
 • Kondicioneret e ajrit:
 • Kondiconeret e fuqive te vogla
 • Çillerat: 
 • Klaisifikimi çillerave
 • Frigoriferet:
 • Vajrat lubrifikante qe perdoren ne sistemet e ftohjes
Back to: Perdorues i gazeve-F dhe substancave ozon holluese > Lkesionet e kursit: Perdorues i gazeve-F dhe substancave ozon holluese