Ushtrimet Terapeutike të Gradës II-Rekuperimi i Irradiacionit Abnorm

Back to: Rehabilitimi Neurokonjitiv në Pacientët Hemiplegjikë > Leksionet e kursit: Rehabilitimi Neurokonjitiv në Pacientët Hemiplegjikë