Ushtrimet Terapeutike të Gradës III-Rekuperimi i Skemave Elementare të Pacientit Hemiplegjik

Back to: Rehabilitimi Neurokonjitiv në Pacientët Hemiplegjikë > Leksionet e kursit: Rehabilitimi Neurokonjitiv në Pacientët Hemiplegjikë