Vlerësim dhe menaxhim prone 

Preview

Vlerësimi dhe llojet e Vlerësimit.

Metodat e Vlerësimit te pasurive.

Metoda e krahasimit te drejtpërdrejtë.

Metoda e investimit.

Metoda e fitimit.

Metoda e kostos.

Metoda e zhvillimit (transformimit).

Matematika financiare në Vlerësim.

Renta virtuale, kostot në përdorim, shpenzimet dhe punimet.

Përgatitja e një raporti për Vlerësim

Vlerësimi për qellime huaje.

Vlerësim për qëllime shpronësimi.

Back to: Vlerësues i Pasurive të Paluajtshme > Leksionet e kursit: Vlerësues i Pasurive të Paluajtshme