Search Courses

Rehabilitimi Neurokonjitiv në Pacientët Hemiplegjikë

by BTTC 20 lessons

Përmes këtij trajnimi, pjesëmarrësit do të marrin njohuri profesionale në trajtimin efikas të pacientit hemiplegjik, rekuperimin e defiçitit të reklutimit të njësive motore dhe reaksionit abnorm ndaj stiramentit, elemente të rëndësishme të specifikës motore të pacientit post Stroke.

Teknik Mechatronic

by BTTC 0 lessons

Kursi professional i formimit të vazhduar “Teknik Mechatronic” është me kohëzgjatje 11 mujore, për profesionistët që duan të aftësohen në kete fushe. Kurrikula është hartuar mbi praktikën me te mire nderkombatare dhe metodologjinë e rekomanduar nga organizma nderkombatare.

Intervista me Fëmijët

by BTTC 9 lessons ,

Ky trajnim synon t’i pajisë pjesëmarrësit me njohuritë praktike të nevojshme për vlerësimin e fëmijëve dhe të rinjve përmes përdorimit të intervistës klinike dhe strategjive efikase e të besueshme në kontekstin shqiptar.

Raporti i vlerësimit të ndikimit në mjedis.

by BTTC 3 lessons

Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis (VNM) është procesi i vlerësimit të ndikimeve të mundshme mjedisore të një projekti ose zhvillimi të propozuar, të ndërlidhur këto me aspektet socio-ekonomike dhe kulturore. Raporti i VNM-së është një ndër dokumentat e kërkuar para fillimit të cdo projekti ose zhvillimi.

Menaxhimi Mjedisor Dhe Social

by BTTC 6 lessons ,

Ky kurs synon të pajis pjesmarrësit me mjetet e nevojshme për të zbatuar përputhshmërinë e duhur mjedisore dhe një program efektiv mjedisor. Pjesëmarrësit do të mësojnë se si të kuptojnë dhe interpretojnë ligjet dhe rregulloret e AKM-së dhe, si të pajtohen më mirë me këto rregullore.