Aspektet psikosociale të punës, përfshirë edhe dhunën dhe ngacmimin seksual në punë

Back to: Menaxhimi i emergjencave, shëndetit dhe sigurisë në punë (Kurs 6 mujor) > Leksionet e kursit: Leksionet e kursit: Menaxhimi i emergjencave, shëndetit dhe sigurisë në punë (Kurs 6 mujor)