Bazat e lidershipit

Në këtë çështje ju do të mësoni për bazat e lidershipit, çfarë përfaqëson lideri, cila është puna e tij e përditshme, roli në vendimarrje, sfidat e menaxhimit të motivimit të stafit me të cilat një lider përballet. Qëllimi i këtij moduli është të jap bazat për të analizuar dhe vlerësuar se pse dhe si aftësitë e lidershipit janë kritike për suksesin e një organizate.

Back to: Lidershipi dhe Menaxhimi > Leksionet e kursit: Lidershipi dhe Menaxhimi