Procedurat e vlerësimit të ndikimit në mjedis.

Leksioni do te fokusohet në Proceduren  e vlerësimit të ndikimit në mjedis e cila përfshin: a) procesin paraprak të vlerësimit të ndikimit në mjedis;b) procesin e thelluar të vlerësimit të ndikimit në mjedis

Back to: Përmbajtja e raportit të VNM > Leksionet e kursit: Përmbajtja e raportit të VNM