Performanca energjitike në ndërtesa

Njohja me zgjidhjet projektuese dhe zbatuese  në sistemet  teknike ekzistuese dhe ato të reja me qëllim optimizmin energjetik. Zotërimi nga studentët i njohurive bazë lidhur me bazat energjetike dhe efektshmërinë e energjisë në teknologjitë tradicionale dhe inovative.

Back to: Auditues Energjetik në Ndërtesa > Leksionet e kursit: Auditues Energjetik në Ndërtesa