Konceptet bazë të analizës së një projekti të energjive të pastra

Kjo lëndë ofron njohuri mbi matjet sipas tipologjive të makinerive si dhe si motorëve elektrik,  përmes ushtrimeve dhe shembujve praktikë mbi to. Përgatitja e studentëve me aftësi për të  kthyer idetë në zbatueshmëri me anë të simulimeve kompjuterike.

Back to: Auditim Energjitik në Instalime Industriale > Leksionet e kursit: Auditim Energjitik në Instalime Industriale